Na přání zákazníka

Na přání zákazníka můžeme zajistit také další, zde nezmiňované služby.

 

Veškerý servis se řídí následujícími pravidly:

• Požadavek musí být realistický, posouzení jeho realističnosti náleží agentuře.

• Každý požadavek musí mít dostatek času na přípravu kvalitní realizace.

• Zákazník bude plně spolupracovat pro zajištění všech podmínek bezpečnosti a hladkého průběhu akce.

• Zákazník na své náklady uhradí, popřípadě zajistí pojištění a povolení související s provedením zadání.

• Zákazník přebírá bez výhrad a v plné míře veškerá rizika, plně zodpovídá za případné následky a nese

  plně veškeré náhrady škod vzniklých v souvislosti s akcí.

• Služba nesmí být v rozporu s dobrými mravy.